แบบคำขอรับบริการ

ประเภทการขอรับบริการ

ประเภท ขออนุญาตเผยแพร่ในระบบส่งเสริมการมีงานทำ ค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน ติดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสมัครงานในมหาวิทยาลัยฯ ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการรับสมัครงานและสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/ ทำงานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ อื่นๆ (ระบุ)……………………….. หมายเหตุ สถานประกอบการต้องดาวน์โหลดประเภทการขอรับบริการแนบท้ายใบสมัครด้วค่ะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด>> แบบขอรับบริการ

View page »

เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ

เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้ : 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 1 ชุด **(อายุไม่เกิน 6 เดือน)** จะต้องประทับตราบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองทุกฉบับ 2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลในหน่วยงานดำเนินการแทนในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ สามารถรับมอบอำนาจได้ไม่เกิน 3 คน จะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท 3. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทน 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ หมายเหตุ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนฐานประกันสังคมของบริษัท 5. กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย   หมายเหตุ กรุณาส่งกลับใบประเภทการขอรับบริการ พร้อมจัดเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ มายื่นได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือทางแฟกซ์ที่ 0-2549-3682,0-2549-3677

View page »

Leave a Reply