ข้อควรปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใด (นอกจากใช้สำหรับพิจารณาคัดเลือก/บรรจุเพื่อเข้าทำงานในบริษัทของท่านเท่านั้น)

2. ห้ามนำข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ที่มิใช่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย

3. ห้ามมิให้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

**มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

Leave a Reply